Slider 1Slider 2Slider 3

BB

 

- Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze

Pápež Pius XII. listom Cum nobis (S nami) založil dňa 4.11.1941 Pápežské dielo kňazských povolaní a želal si, aby sa toto dielo rozšírilo do všetkých diecéz na svete. Banskobystrický biskup Mons. Andrej Škrábik v obežníku Acta ordinariatus neosoliensis zo dňa 22.6.1944 založil Dielo kňazských povolaní v našej diecéze. Na sviatok Obetovania Pána v Roku zasväteného života (2.2.2015) dekrétom č. 188/2015 obnovujem Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze podľa nasledujúceho poriadku.

Poriadok diela

1. Obnovené Dielo kňazských povolaní (ďalej DKP) je duchovné hnutie za kňazské povolania. Riadi sa týmto poriadkom, ktorý je ustanovený na tri roky ad experimentum.

2. Cieľom DKP je napomáhanie kňazským povolaniam – aktuálnym i novým.

3. Kňazským povolaniam napomáha:

a) Modlitba; modlitba môže byť liturgická i súkromná, spoločná i osobná.

b) Obeta; stavovské povinnosti, ťažkosti života, bolesti, sebazapierania.

c) Prehlbovanie zmýšľania o potrebnosti a nadprirodzenosti Kristovho služobného kňazstva.

d) Duchovná adopcia kňazov, seminaristov či nositeľov nádejného kňazského povolania; adopcia môže byť dočasná i celoživotná.

e) Finančná a materiálna pomoc; najmä dve zbierky na kňazský seminár počas roka.

4. Členom DKP je každý veriaci, ktorý sa vedome rozhodne napomáhať kňazským povolaniam, podľa svojich možností – a robí tak aspoň raz do týždňa, najlepšie vo štvrtok.

5. Horliteľom DKP je osoba, ktorá sa denne s čistým srdcom modlí alebo obetuje za diela. Horliteľom DKP je aj osoba, ktorá šíri myšlienku diela najmä svedectvom kresťanského života.

6. Členstvo v DKP je dobrovoľné a formálne nezáväzné.

7. Odporúča sa, aby každý kňaz, najmä farár a administrátor, oboznámil svojich veriacich s DKP a patrične ho podporoval – aspoň raz do mesiaca, najlepšie na prvý štvrtok v mesiaci.

8. Hlavným sviatkom DKP je Zelený (svätý) štvrtok – deň ustanovenia Eucharistie a služobného

9. Zvláštne sviatky DKP sú:

a) Nedeľa Dobrého pastiera (4. veľkonočná nedeľa) – Svetový deň modlitieb za duchovné povolania.

b) Sviatok Ježiša Krista – Najvyššieho a večného kňaza (štvrtok po Turícach).

c) Každý štvrtok.

10. Za členov a horliteľov DKP obetuje diecézny biskup každý mesiac tri sväté omše.

DKP je zverené materskej starostlivosti Panny Márie – Kráľovnej apoštolov, ochrane sv. Jozefa – Patróna Cirkvi a apoštolským kniežatám – sv. Petrovi a Pavlovi.

Banská Bystrica, na sviatok Obetovania Pána v Roku zasväteného života (2.2.2015)

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík