Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Knižnica a cirkevná literatúra

Ignác Kolakovský SJ, prvý správca farnosti, založil farskú knižnicu, ktorá sa dnes radí k najcenejším v regióne. Sám Kolakovský spolu s bratom Michalom venoval knižnici viacero kníh, podobne ako po ňom nasledujúci farári. I. Kolakovský SJ prevzal mnohé knihy do štefultovskej farskej knižnice zo zrušených misií, rezidencií a kolégií Spoločnosti Ježišovej (Banská Štiavnica, Frenesia, Košice, Prešov, Viedeň). Najviac tlačí pochádza z tlačiarne z Trnavy, Bardejova a hlavne zo zahraničia z Amsterdamu, Antverp, Augsburgu a iných miest. Knihy sú autorsky a tematicky obsiahle, cenné sú tlače slovenských bernolákovcov Gazdu, Daniša, Rudnaya, Kyselyho. Zvláštnosťou knižnice sú rukopisné práce písané latinsky, nemecky, slovensky. Ako jediný doposiaľ zachovaný a doteraz známy je zväzok kázní kňaza Jána Zbrankoviča z r. 1795 napísaný v bernolákovčine. Ako pamiatka na I. Kolakovského SJ je rukopis 46 rozjímaní, ktoré Zbrankovič preložil do bernolákovčiny. Stará farská knižnica obsahovala 781 zväzkov. V roku 1984 boli knihy zrevidované, očistené, zkatalogizované a uložené do políc na rímskokatolíckej fare. Najstaršou knihou v knižnici bola kniha z roku 1541.
 
 Spevníky
      Zo Štefultova sa zachovali aj dva rukopisné katolícke spevníky. Jeden z nich sa nachádza v rukopisnom oddelení Univerzitnej knižnice v Bratislave. Kresťanský a katolícky kľúč nebeský napísal v roku 1839  Alojz Krista zo Štefultova. Druhý spevník je od organistu Adolfa Huságha, ktorý sa nachádza v pozostalosti rodiny. V obidvoch sa nachádzajú  texty omšových piesní.

 
Publikácie o farnosti
 
Z dejín Štefultova a Sitnianskej
Táto prvá publikácie vyšla pri dvestom výročí posvätenia kostola v roku 1999. Hlavnými zostavovateľmi boli Elena Síkorová a Mikuláš Čelko.V náklade 350 ks ju vydalo Mesto Banská Štiavnica. V nej sa môžete prečítať o dejinách Štefultova a Sitnianskej od jej prvých písomných zmienok až po 20. storočie. Samostatná kapitola sa zaoberá aj dejinami farnosti v Štefultove. Podrobne je v nej opísaný aj farský kostol sv. Anny.
 
Štefultov a Sitnianska v minulosti
      Táto  obsahovo aj graficky zaujímavá kniha vyšla v roku 2005. Hlavnú zodpovednosť za vydanie knihy si zobral nastarosť Ivan Makovíny. Kniha by nevyšla bez finančnej pomoci Ivana Makovínyho a Gabriela Rückschlossa.
 
Môj Boh - moje všetko
      Autorka Veronika Pachingerová v knihe prináša stručný životopis pátra Emila Masára, ktorý vo farnosti pôsobil v rokoch 1959-1974.
Dňa 13. 4. 1950 došlo k organizovanej celoplošnej likvidácii reholí v ČSR na rozkaz vedenia KSČ, františkán Emil Masár bol sústredený vo Svätom Beňadiku nad Hronom. Intenzívna činnosť ŠtB a ich snaha skompromitovať kňaza Emila Masára postupne vyústili až do vykonštruovaného porušenia zákona. Emil Masár bol v roku 1958 odsúdený na polročné odňatie slobody. Po odpykaní trestu bol páter Emil Masár disponovaný do farnosti Štefultov, kde bol pod dohľadom štátnej bezpečnosti.
 
Kniha je stručnou výpoveďou o človeku a dobe, v ktorej žil...
 
Iné publicistické práce
 
       Vo farnosti boli napísané aj iné hodnotné a obsahovo cenné materiály. Medzi nimi spomenieme len zhrnutie pamiatkového výskumu na kaplnke sv. Ondreja, ktorý sa uskutočnil v roku 1978. Autormi tohto materiálu sú V. Úradníček a M. Augustín. Veľmi prínosným materiálom je katalóg farskej knižnice v Štefultove, tento v roku 1984 zostavil Hadrián Radváni. Z toho istého roku a od istého autora sa nám zachovala aj práca K dejinám štefultovskej farnosti.

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík