Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny

 
Štefultovská farnosť ako jedna z mála sa môže pochváliť, že má spracované materiály o svojich dejinách. Prvé práce, na podnet dekana vdp. P. Zaťka, vykonal cirkevný historik Hadrián Radványi. Na tieto poznatky sa koncom 90. rokoch nadviazalo a vydala sa prvá publikácia nielen k farnosti, ale k Štefultovu a Sitnianskej vôbec.
        Vznik farnosti súvisel s príchodom pátrov Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) do Banskej Štiavnice. S nimi sa nepochybne spája aj najvýznamnejší krok v cirkevných dejinách Štefultova a Sitnianskej a to ustanovenie samostatnej farnosti a stavba kostola, neskôr aj budovy fary.
         Začiatkom apríla 1784 rozhodol o zriadení samostatnej fary a obsadení miesta kňaza Ignácom Kolakovským SJ sám ostrihomský arcibiskup kardinál Jozef Baťáni. Nakoľko v tom čase na Štefultove nebola samostatná budova fary, prenajalo mesto na tieto účely dom od Mateja Kováča. 
 
Pôvodné projekty kostola na Štefultove sa zachovali dodnes. Aj keď  autorsky nie sú značené, je možné vysloviť predpoklad, že boli spracované J. Pirkerom. Podľa margiálnych dodatočných poznámok pochádzajú z obdobia zriadenia samostatnej štefultovskej fary. Stavebné práce podľa súdobých prameňov prebehli v r. 1797 - 1799. Stavba neprebiehala ľahko. Len zásluhou farára I. Kolakovského SJ sa ju podarilo dostavať tak, aby v novembri 1799 mohla byť posvätená.
      Interiér v tom čase však nebol úplne zariadený. Stavba zápasila s nedostatkom peňazí. Zachovalo sa viacero žiadostí remeselníckych majstrov o zaplatenie za vykonané práce. Objavili sa aj ťažkosti s drevom na krov. Na situáciu poukazoval viac ráz I. Kolakovský SJ vo svojich listoch mestu a aj Ostrihomu. Na výpomoc preto dostal v r. 1799 kaplána Antona Kocha. Začiatkom 19. storočia sa interiér kostola doplnil dvoma bočnými oltármi farského kostola Nanebovzatia P. Márie v B. Štiavnici.
 
zdroj: Z dejín Štefultova a Sitnianskej, Banská Štiavnica: Mestský úrad 1999. ISBN 80-967488-3-1. Zostavovatelia: Elena Síkorová, Mikuláš Čelko. Autori: Janík, P.; Čelko, M.; Čelková, M.; Lovásová, E.; Foltán, J.; Labuda, J.

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík